time2){ alert("开始时间不能大于结束时间!"); return false;}//截取字符串,得到日期部分"2009-12-02",用split把字符串分隔成数组var begin1=time1.substr(0,10).split("-");var end1=time2.substr(0,10).split("-");//" />
当前位置: 首页 > >

算两个时间相差的分钟数

发布时间:

转载地址友情链接: